các học bổng du học nhật

Ước mơ du học tại Nhật Bản

Còn học bổng hệ CĐ (một tháng 125.000 JPY, hơn 32 triệu đồng) dành cho ứng viên đã học xong lớp 11 tại Việt Nam